Na podstawie par.13 pkt. 3 Statutu KIGM zawiadamiam, że 28 czerwca 2012 r., o godz. 10.30 (pierwszy termin) lub o godz. 11.00 (drugi termin) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków KIGM. Miejscem obrad będzie Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Amber Expo Międzynarodowych Targów Gdańskich, Gdańsk Letnica, ul. Żaglowa 11.

Porządek i tematyka obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia KIGM.

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KIGM i powołanie protokolantów.

3.Powołanie członków komisji:

  • mandatowo – skrutacyjnej,
  • uchwał i wniosków.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Uchwalenie porządku i tematyki obrad Walnego Zgromadzenia KIGM.

6.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania sekretarza generalnego za okres od 16 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2012 r.

7.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjecie sprawozdania Rady KIGM za okres od 16 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2012 r.

8.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 r.

9.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 16 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2012 r.

10.Udzielenie absolutorium władzom KIGM.

11.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie rocznego programu działania KIGM na 2012 r. przez sekretarza generalnego.

12.Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie rocznego budżetu KIGM na 2012 r.

13.Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie KIGM oraz uchwalenie zmian w Statucie i jego tekstu jednolitego.

14.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ilości członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM oraz sposobu głosowania.

15.Wybór członków Rady KIGM.

16.Wybór członków Komisji Rewizyjnej KIGM.

17.Wybór Przewodniczącego Rady KIGM.

18.Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków, czyli jak najlepiej reprezentować ich interesy (prosimy o przygotowanie się i otwarte wypowiedzi).

19.Przedstawienie sprawozdań komisji:

  • mandatowo – skrutacyjnej,
  • uchwał i wniosków.

20.Wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z par. 13 pkt. 5 Statutu KIGM wnioski członków Izby w sprawie porządku obrad powinny być składane pisemnie sekretarzowi generalnemu Izby, w terminie najpóźniej 7 (siedem) dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. W sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku czy tematyki WZC sekretarz generalny zawiadomi o tym członków KIGM co najmniej na 5 (pięć) dni przed terminem WZC.

Sekretarz generalny KIGM
Jerzy Uziębło