Morskie konwencje

– Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wejście w życie międzynarodowej konwencji o pracy na morzu (The Maritime Labour Convention – MLC), bowiem ustanawia ona minimalne standardy pracy i warunki życia ponad 1,2 mln marynarzy oraz zapewnia uczciwą konkurencję dla przemysłu morskiego na całym świecie – czytamy w komunikacie Brukseli. Dokument, ratyfikowany przez 43 kraje, w tym Polskę, wszedł w życie 20 sierpnia br. MLC została przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2006 r. Przewiduje ustanowienie kompleksowych praw i ochrony pracy dla marynarzy na całym świecie. Tworzy też jeden instrument prawny, konsolidujący dotychczasowe 36 konwencji MOP.

Ponadto, 20 sierpnia, weszła w życie także unijna dyrektywa 2009/13/WE, która wykracza poza ramy MLC. Zawiera ona m.in. przepisy dotyczące rocznego urlopu, warunków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dostarczania zaświadczeń lekarskich i stosowania zasad określonych przez MLC dla załóg statków poniżej 200 ton brutto.

(pete)