Śródlądowe propozycje

Komisja Europejska przedstawiła nowy program działań mających na celu wzrost przewozów towarowych żeglugą śródlądową. Jej sieć europejska liczy 37 tys. km. Dokument nosi nazwę „Naiades II”. – Co roku rzekami i kanałami przewożonych jest 500 mln t towarów. To równowartość 25 mln ciężarówek. To jednak wciąż za mało. Musimy wspierać rozwój sektora transportu śródlądowego, tak aby w perspektywie długoterminowej jego jakość stale rosła – stwierdził Siim Kallas, komisarz ds. transportu.

Zwrócono uwagę, że transport rzeczny skoncentrowany jest w mocno zaludnionych obszarach, o dużym zagęszczeniu ruchu. Żegluga opiera się głównie na systemach rzecznych Renu, Skaldy i Mozy, które są połączone z Sekwaną i Dunajem. Jednak wciąż istnieją wąskie gardła, które uniemożliwiają pełną integrację europejskich systemów rzecznych z europejskim obszarem transportu. Dlatego KE proponuje przede wszystkim usunięcie barier hamujących rozwój żeglugi, za które uznano nieodpowiednich wymiarów śluzy, zbyt niskie mosty lub za płytkie tory wodne oraz brakujących ogniw, takich jak połączenie systemów Sekwany i Skaldy. Ponadto, nacisk zostanie położony na integrację żeglugi śródlądowej z innymi rodzajami transportu: drogowym i kolejowym, przy szczególnym uwzględnieniu połączeń morskich i rzecznych. Podkreślono, że rozwój tego sektora zależy od dostępności wykwalifikowanej siły roboczej. Nowe propozycje mają zapewnić więc możliwość kariery zawodowej w żegludze śródlądowej. Dodatkowo Bruksela zamierza zaproponować nowe normy dla silników w celu zachęcenia do inwestycji w technologie niskoemisyjne, jak również wsparcie na rzecz badań i innowacji.

(pete)