Łatwiej o areszt statku

Zgodnie z zapisami, obowiązującego od niedawna w Niemczech, nowego prawa morskiego, uproszczono zasady aresztu statków i ułatwiono ich stosowanie w praktyce. Prawnicy z Marek Czernis – Kancelaria Radcy Prawnego w Szczecinie, zwracają uwagę na fakt, że zgodnie z wcześniej obowiązującą regulacją, wierzyciel występujący o areszt statku w Niemczech obowiązany był nie tylko wykazać wierzytelność, która mu przysługuje wobec dłużnika, ale także istnienie tak zwanej „podstawy aresztu”. Pod tym pojęciem rozumiano konieczność wykazania, że brak aresztu utrudni wyegzekwowanie wyroku. Sądy niemieckie dokonywały zaś restrykcyjnej oceny czy było to konieczne. Jednocześnie niezasadny areszt mógł skutkować odszkodowaniem dla właściela zajętej jednostki.

Wprowadzona reforma zmienia ten stan rzeczy. Uchylono obowiązek każdorazowego wykazywania istnienia powyżej opisanej „podstawy aresztu”. Zgodnie z nową regulacją wystarczające powinno być uprawdopodobnienie istnienia samej wierzytelności, co uzasadnia ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Tym samym areszt statków stał się prostszy i mniej ryzykowny dla wierzycieli.