Fiasko morskich autostrad

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) stwierdził, że programy Marco Polo, w tym projekt unijnych autostrad morskich, były nieskuteczne, nie doprowadziły do realizacji zakładanych celów i w znikomym stopniu przyczyniły się do ograniczenia drogowych przewozów towarowych. Brak danych uniemożliwił ETO oszacowanie spodziewanych korzyści wynikających ze zmniejszenia negatywnego wpływu przewozów towarowych na środowisko, zmniejszenia natężenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ponadto, nie przedstawiono wystarczającej liczby odpowiednich wniosków projektowych, ponieważ sytuacja na rynku i warunki udziału w programie, w tym duże obciążenia administracyjne, zniechęcały przewoźników do korzystania z niego. Istniała również niepewność dotycząca ograniczonego zgłoszonego wolumenu przeniesionych przewozów, a połowa skontrolowanych projektów charakteryzowała się ograniczoną trwałością. Jednocześnie ETO uwidocznił wystąpienie efektu deadweight, ponieważ projekty zostałyby uruchomione nawet bez finansowania z Unii Europejskiej.

W konsekwencji ETO zalecił Radzie, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej rozważenie zaprzestania dofinansowywania przez UE usług przewozów towarowych w ramach programów opartych na takiej samej koncepcji jak Marco Polo (więcej czytaj w „Namiarach na Morze i Handel” nr 12/2014).