Koleją do portu gdyńskiego

Projekty modernizacji linii kolejowych nr 201 i 203 prowadzących do portu w Gdyni zostały przesunięte z listy inwestycji kolejowych na listę przedsięwzięć morskich w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Uznano je bowiem za projekty poprawiające dostępność do portów od strony lądu. Decyzję taką podjęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. To efekt opublikowania przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) „Analizy zapotrzebowania na przepustowość w węzłach kolejowych w Trójmieście i na Śląsku”, prezentującej zagrożenia w dostępie kolejowym do trójmiejskich portów morskich oraz propozycje poprawy przepustowości prowadzących do nich tras.

Na liście projektów kolejowych inwestycje te zajmowały odległe miejsca, zaś wśród projektów morskich znalazły się na 12. i 13. pozycji, co w opinii UTK oznacza, że będą miały realną szansę realizacji w perspektywie finansowej do 2020 r.