Szanse i zagrożenia

Szanse i zagrożenia

Po raz czternasty odbyło się w Gdyni Międzynarodowe Forum Gospodarcze, a w jego ramach, po raz 10., panel poświęcony gospodarce morskiej.

Po powitaniu jego uczestników przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Sławomira Kalickiego (od początku liderującego temu panelowi), krótkie wprowadzenie wygłosiła prof. Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Robocza część spotkania rozpoczęła się od wystąpienia prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej z Rady Polityki Pieniężnej, która mówiła m.in. o problemach gospodarki europejskiej, również i polskiej, zagrożeniach dla jej rozwoju i konkurencyjności, w tym tych wynikających z ostatnich wydarzeń w Rosji i na Ukrainie. Wskazała także na różnice, jakie ujawniły się między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, która znacznie gorzej, niż one, radzi sobie ze światowym kryzysem.

Jednym z powodów problemów gospodarczych Europy, o czym mówił z kolei przedstawiciel Komisji Europejskiej, Wolfgang Henh, była błędna polityka gospodarcza Unii, która w minionych latach dopuściła do nadmiernego udziału usług w tworzeniu PKB. W wyniku postępującej deindustrializacji, od 2008 produkcja przemysłowa Europy zmalała o 10%, a liczba miejsc pracy o 3 miliony – i proces ten postępuje. W większości krajów Unii ta produkcja jest nadal niższa niż 6 lat temu. Obecnie udział przemysłu w GDP Unii wynosi zaledwie 16%. Zdaniem prelegenta, naiwnością było sądzenie, że wzrost gospodarczy może być oparty głównie na usługach. Próbą przeciwdziałania temu zjawisku ma być program „European Industrial Renaissance”, którego celem jest osiągnięcie 20% udziału przemysłu w tworzeniu GDP w 2020 r. Bez reindustrializacji i będącego jej skutkiem wzrostu zatrudnienia – zdaniem prelegenta – przezwyciężenie kryzysu w Europie nie będzie możliwe.

O roli, jaką może w rozwoju kraju pełnić gospodarka morska, mówił ambasador Republiki Malty Pierre Clive Agius. Dzięki przyjaznemu żegludze ustawodawstwu kraj ten szczyci się największym w Europie i siódmym w świecie rejestrem statków. Pod banderą maltańską pływają obecnie statki o nośności 60 mln t, mimo tego, że rejestr ten stawia armatorom wysokie wymagania jakościowe, dzięki czemu znajduje się na „białej liście” PMoU (Paris Memorandum of Understanding). Oznacza to, że noszące tę banderę jednostki traktowane są w sposób uprzywilejowany przez inspekcje Port State Control na całym świecie. Malta stała się nie tylko miejscem lokalizacji wielu firm związanych z żeglugą, ale i liczącym się na Morzu Śródziemnym portem rozdzielczym (hubem).

Maltański przykład mocno kontrastuje z sytuacją w Polsce, gdzie od kilkunastu już lat prowadzone są, bezskuteczne jak dotąd, starania o utworzenie tzw. II rejestru statków. Mówił o tym Irek Kuligowski ze spółki Green Management, wskazując jednak, że własna flota czy utworzenie takiego rejestru nie powinny być celem samym w sobie, a tylko środkiem do utworzenia w Polsce znaczącego centrum zarządzania flotą (Pomeranian Ship Management Center), do czego są zarówno możliwości, jak i odpowiedni kapitał ludzki. Otworzyłoby to drogę do dalszej kariery doświadczonym wyższym oficerom floty handlowej, tak kapitanom, jak i mechanikom. Zdaniem prelegenta, należy tworzyć miejsca pracy tam, gdzie są ku temu odpowiednie warunki, zamiast przenosić ludzi tam, gdzie jest praca.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Nagrody Forum Okrętowego za 2014 r. przyznano w 5 kategoriach:

Produkt – OBR Centrum Techniki Morskiej SA, za opracowanie”modułowego lekkiego trału niekontaktowego”, jako znaczącego wkładu w rozwój nowoczesnych bezzałogowych systemów zwalczania min.

Technologia – Remontowa LNG Systems, za opracowanie technologii i zrealizowanie inwestycji w celu wdrożenia w pełni zintegrowanego i kompletnego systemu zasilania silników gazem LNG.

Przedsięwzięcie Organizacyjne – Vistal Gdynia, za zakończone sukcesem wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma – Remontowa Shipbuilding, za utrzymywanie pozycji lidera w produkcji promów z napędem LNG.

Projekt – StoGda Ship Design & Engineering, za wykonanie „projektu koncepcyjnego, projektu technicznego i projektu warsztatowego” jednostki VIDAR, do instalacji morskich farm wiatrowych.

O pracach legislacyjnych nad II rejestrem statków, kodeksem morskim i innymi aktami prawnymi dotyczącymi gospodarki morskiej mówił również na gdyńskim forum mec. Michał Rzeszewicz, wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, członek zarządu European Maritime Law Organisation w Londynie. Wspomniał również, że już obecnie działa w Polsce 11 firm zajmujących się zarządzaniem statkami zagranicznych armatorów, głównie norweskich.

O bardzo znaczących, rewolucyjnych wręcz zmianach w systemie odpraw towarów mówił na gdyńskim forum Tomasz Michalak, dyrektor Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów. Poinformował o wspólnych z innymi inspekcjami, 24-godz. odprawach, bezpapierowym obiegu dokumentów, odprawach ładunków znajdujących się jeszcze na statkach i wprowadzanych już systemach informatycznych, które umożliwią wymianę informacji między uczestnikami obrotu towarowego nie tylko w samych portach, ale w skali całego kraju.

O korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk i roli w jego obsłudze „suchego portu” w Bolonii mówił Angelo Aulicino, z Interporto Bologna.

Nowym technologiom logistycznym poświęcone było z kolei wystąpienie Krzysztofa Szymborskiego, prezesa Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego i przewodniczącego Rady Interesantów Portu Gdynia. Mówił on m.in. o projekcie utworzenia „Europejskiej Platformy Technologicznej”, która – dzięki współpracy jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw transportowych i logistycznych – przyczyniłaby się do stworzenia takich prawnych i organizacyjnych zmian, które wprowadziłyby więcej ładu w funkcjonowanie transportu, na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym, przyczyniając się do wzrostu jego wydajności i konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju. W końcowym efekcie prowadziłoby to do stworzenia jednolitego systemu, z jednym zarządcą i organizatorem przewozów w poszczególnych korytarzach transportowych, w tym w korytarzu Bałtyk-Adriatyk, a w przyszłości umożliwiłoby nawet utworzenie globalnego systemu zarządzania przewozami.

Jerzy Czuczman, dyrektor biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, mówił z kolei o zeszłorocznych osiągnięciach polskiego przemysłu okrętowego i innowacyjnym charakterze przemysłów morskich. Obrady panelu morskiego gdyńskiego Międzynarodowego Forum Gospodarczego zakończyły się rozdaniem nagród Forum Okrętowego za 2014 r., które laureatom wręczyli Wojciech Szczurek oraz Piotr Soyka, przewodniczący kapituły.

MB