Ambitne plany polskich portów morskich

Plany wychodzenia portów w morze (w celu wykorzystania dużych naturalnych głębokości), związane ze wzrostem ich dostępności dla statków oceanicznych, wydają się słuszne, zwłaszcza w sytuacji braku terenów do zagospodarowania w portach wewnętrznych oraz braku możliwości przyjmowania tam dużych jednostek, jednakże o skali inwestycji i zastosowaniu konkretnych rozwiązań technicznych powinien decydować rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji. Procesy realizacji inwestycji tak ambitnych jak tzw. porty zewnętrzne (przewidziane na wiele lat) powinny charakteryzować się etapowaniem.

Mówiąc o zasadności wielkich projektów inwestycyjnych w polskich portach, trzeba mieć jednak na uwadze powiązania rynków usług portowych z rynkami towarowymi na zapleczu portów, ponieważ to właśnie sytuacja na rynkach towarowych jest jednym z podstawowych czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój rynków usług portowych. To gestorzy ładunków stanowiących przedmiot obrotów w handlu morskim generują popyt na przewozy lądowe i morskie tych ładunków oraz popyt na ich obsługę w portach.

Niewątpliwie znaczący problem może stanowić zapewnienie finansowania śmiałych programów inwestycyjnych w portach. Konieczne wydaje się zatem poszukiwanie inwestorów zewnętrznych, którzy nie tylko zechcą ulokować na polskim wybrzeżu swoją działalność gospodarczą i sfinansować inwestycje, a potem eksploatować powstałe obiekty, ale będą w stanie przyciągnąć do polskich portów ładunki. Widoczne jest duże zaangażowanie podmiotów zarządzających portami w zabiegi o akceptację Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla koncepcji portu centralnego w Gdańsku, portów zewnętrznych w Gdyni i Świnoujściu, poszukiwanie inwestorów zewnętrznych oraz źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji. Trzeba jednak zauważyć, że znaczące powiększenie potencjału usługowego we wszystkich najważniejszych polskich portach doprowadzi do zaostrzenia konkurencji pomiędzy nimi, co z punktu widzenia usługobiorców może być korzystne, zwłaszcza jeżeli oferta usługowa będzie dopasowywana do ich oczekiwań, ale w obliczu jednoczesnej konkurencji ze strony portów zagranicznych (planujących lub realizujących własne inwestycje powiększające ich potencjały usługowe) może doprowadzić do problemów z wykorzystaniem powstałych obiektów, zwłaszcza w sytuacji ograniczonego popytu na usługi (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 01/2018).