Kadry na wysokim poziomie

– Mając na uwadze strategiczne sprawy dla naszej uczelni, skierowaliśmy uwagi i postulaty warte uwzględniania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – powiedział prof. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni.

Główne postulaty uczelni dotyczyły zachowania statutu uczelni morskich jako uczelni resortowych. Istotne było także przywrócenie możliwości zaliczania do minimum kadrowego dla kierunku studiów w uczelniach morskich osób posiadających stopień naukowy doktora i najwyższy dyplom morski na prawach samodzielnego pracownika naukowego oraz utrzymanie możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych i zasiadanie w organach bez względu na wiek. Ważne było również uwzględnienie przy zaliczeniu do uczelni badawczych szczególnego charakteru polskich uczelni morskich, które jako jedyne z niewielu na świecie prowadzą studia doktoranckie. Dlatego AMG opowiadało się za utrzymaniem dotychczasowej ścieżki awansu naukowego oraz zachowaniem obecnej pozycji rektora w uczelni. Kolejny postulat dotyczył zwiększenia finansowania uczelni, a zwłaszcza nauki w relacji do PKB na poziomie 2%. Na początku lipca br. Sejm przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym, zwaną również ustawą 2.0. Czy uwagi te zostały uwzględnione?

– Uczelnie morskie podlegają ministrowi właściwemu ds. morskich, więc pozostały uczelniami resortowymi. Została również zachowana dotychczasowa ścieżka rozwoju naukowego, aczkolwiek habilitacja nie ma już charakteru obligatoryjnego. W kwestii wieku niestety zapisy nas nie satysfakcjonują. Sprawa szczególnego traktowania uczelni morskich jest kwestią aktów wykonawczych do ustawy, ale obawiamy się, że nasze postulaty w tym zakresie zostaną spełnione tylko w niewielkiej części. Niestety reforma szkolnictwa wyższego i nauki nie ma również zagwarantowanego wzrostu nakładów na edukację z budżetu państwa w latach następnych – podsumował prof. Zarębski (więcej w „Namiary na Morze i Handel” 14-15/2018).