Transformacja cyfrowa w branży TSL

W branży TSL (lub szerzej ujmując ten sektor – w „logistyce i mobilności”), na początku III dekady XXI w. transformacja cyfrowa znajduje się w fazie początkowej. W porównaniu z globalnym rynkiem dóbr konsumpcyjnych (B2C), obejmującym zarówno produkty typowe dla gospodarki analogowej (m.in. samochody osobowe produkcji europejskiej), jak i nowe produkty wykształcone w gospodarce cyfrowej (m.in. różnorodne aplikacje uruchamiane przy pomocy powszechnych w użyciu smartfonów), na rynku usług realizowanych w łańcuchach dostaw (B2B) w małym zakresie wykorzystywane są dane nieustrukturyzowane. Nadal trwa epoka stosowania coraz bardziej zaawansowanych programów, ale w ich działaniu wykorzystywane są jedynie dane ustrukturyzowane, czyli dane jednoznacznie zdefiniowane. Systemy śledzenia środków transportu i przesyłek, opakowań zwrotnych itd. są doskonalone, ale trudno dostrzec w branży TSL tzw. innowacje wywrotowe.

Podstawową zmianą w procesie transformacji cyfrowej w logistyce i mobilności miałoby być wprowadzenie do eksploatacji autonomicznych środków transportu, czyli pojazdów i statków (wodnych i powietrznych) zdolnych do samodzielnego poruszania się w otwartej przestrzeni. W 2019 r. kontynuowano różnorodne testy z takimi pojazdami, jednak coraz więcej specjalistów musiało przyznać, że osiągnięcie wytyczonego celu może się przesunąć o całe dekady. Eksploatacja autonomicznych środków transportu wewnętrznego (w obrębie magazynów logistycznych, na terenie zamkniętym portów morskich) trwa od kilku lat, ale to zbyt krótki okres, aby przedstawić podsumowanie uzyskanych wyników. Nie ma jeszcze publikacji, w których przedstawione będą kalkulacje obejmującej z jednej strony wartość nakładów inwestycyjnych i zależnych od niej kwot odpisów amortyzacyjnych, a także kosztów operacyjnych eksploatacji tych urządzeń, a z drugiej – poziom oszczędności z tytułu kosztów osobowych, uzyskanych dzięki zmniejszeniu liczby zatrudnionych, a także kosztów operacyjnych eksploatacji urządzeń poprzedniej generacji.

Transformacja cyfrowa zachodzi szybciej w sferze mobilności niż w sferze logistyki. Wynika to z faktu, że na globalnym rynku w segmencie B2C operatorzy wirtualnych platform wprowadzili modele biznesowe, które pozwalają na uzyskiwanie wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki wprowadzeniu nowych form obsługi konsumenta dostarczającego (świadomie lub nieświadomie) wielkie zbiory danych nieustrukturyzowanych o sobie i swoim otoczeniu.

W łańcuchach dostaw, które stanowią element segmentu B2B, poszukiwane są przede wszystkim efektywniejsze metody wykorzystywania coraz większych zbiorów danych ustrukturyzowanych, w tym ich rejestracji i przetwarzania w czasie rzeczywistym (online). Na razie ani wielkim koncernom (np. armatorom morskim), ani startupom nie udało się uzyskać sukcesu na rynku usług dzięki upowszechnieniu innowacji wywrotowych oraz zastosowaniu nowych modeli biznesowych (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 05/2020).