Po pierwsze: intermodal

Do końca 2020 r. ma zostać przyjęty dokument „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r., z perspektywą do 2040 r.”. Strategia opracowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ma na celu „identyfikację działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i uwzględnianie potrzeb w tym zakresie w ramach przyszłego dofinansowania z unijnego budżetu na lata 2021-2027”.

Jak podkreślił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, to pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie dotyczące transportu intermodalnego, przedstawiające jego zakres, kierunki rozwoju, bariery oraz narzędzia wsparcia. Dokument obejmuje m.in. kluczowe trasy kolejowe, wytyczne do lokalizacji terminali kontenerowych istotnych dla przewozów intermodalnych, podstawowe działania w zakresie ich modernizacji lub budowy, potrzeby dotyczące taboru kolejowego służącego przewozom skonteneryzowanym czy działania mające eliminować bariery rozwoju przewozów intermodalnych. Jak zaznaczyli autorzy dokumentu, powstał on przy udziale przewoźników, operatorów i ekspertów, którzy mieli możliwość odpowiedzieć na rozesłane ankiety dotyczące przede wszystkim barier w rozwoju.

Według założeń projektu, przedstawionych przez Krzysztofa Rodziewicza, dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT, kolejowe przewozy intermodalne w Polsce mają wzrosnąć w latach 2028-2029 do poziomu ok. 3 mln TEU. W 2019 r. było to 2,14 mln TEU, zaś w I półroczu br. 1,19 mln TEU, czyli o 16% więcej niż rok wcześniej. Aby rozwój ten wspierać, wyznaczono trzy główne cele określające zakres działań w aspekcie: infrastruktury (m.in. punktowej i liniowej), poprawy konkurencyjności (m.in. wzrost udziału kolei w przewozach, bardziej atrakcyjne stawki dostępu i ulga intermodalna, poprawa rozliczeń celno-skarbowych) oraz cyfryzacji przewozów intermodalnych.

– Jest to bardzo dobrze przygotowana diagnoza stanu obecnego, zawierająca odpowiednio zdefiniowane bariery oraz narzędzia rozwoju. Tylko musi mieć teraz odpowiednie przełożenie na możliwości wdrożenia wszystkich zapisanych w niej rozwiązań – podsumował Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej.