Przejściowe LNG

Bank Światowy uważa, że rola LNG jako paliwa alternatywnego dla żeglugi jest krótkotrwała, a prawdziwymi paliwami przyszłości będą amoniak i wodór. Organizacja przedstawiła dwa raporty na ten temat. Pierwszy z nich skupia się na potencjalnym wpływie rozwijających się nowych rynków paliwa żeglugowego, a drugi poświęcony jest roli LNG w przejściu na żeglugę bezemisyjną.

Dokument pod nazwą „Rola LNG w przejściu do żeglugi niskoemisyjnej i bezemisyjnej” stwierdza, że ​​skroplony gaz ziemny prawdopodobnie odegra ograniczoną rolę w dekarbonizacji żeglugi. Opierając się na niepewnych korzyściach, dodatkowych nakładach kapitałowych, ryzyku zablokowania technologii i wysokim potencjale szkodliwych emisji gazów cieplarnianych w wyniku wycieku metanu, raport zaleca, aby kraje unikały nowej polityki publicznej, która wspiera LNG jako paliwo oraz ponowne rozważyły istniejące już instrumenty wsparcia w tym zakresie. W związku z tym, zdaniem autorów, popyt na LNG po 2030 r. gwałtownie spadnie.

W drugim raporcie, zatytułowanym „Potencjał paliw bunkrowych o zerowej emisji CO2 w krajach rozwijających się”, Bank Światowy uznaje amoniak i wodór za najbardziej obiecujące paliwa żeglugowe o zerowej emisji, dochodząc do wniosku, że będą one bardziej skalowalne i konkurencyjne kosztowo niż inne opcje oparte na biopaliwach lub syntetycznym węglu.

Przechodząc na żeglugę bezemisyjną, wiele krajów, szczególnie tych z dużymi zasobami energii odnawialnej, może wejść na rynek paliw o zerowej emisji CO2, przy okazji modernizując własną infrastrukturę energetyczną i przemysłową. Jednocześnie Bank Światowy zwraca uwagę, że niezbędne mogą okazać się strategiczne interwencje polityczne w celu przyspieszenia transformacji sektora energetycznego.