Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą na budowę polskiego łańcucha dostaw

Tekst na prawach ogłoszenia

Jednym z elementów realizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego strategii jest inspirowanie i animowanie przedsięwzięć wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza, szczególnie te dotyczące energetyki i technologii offshore.

Bez mała rok temu Województwo Pomorskie wspólnie z innymi sygnatariuszami (samorządowcami, przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu i naukowcami) podpisało deklarację powołania ważnej dla rozwoju Pomorza oddolnej inicjatywy, jaką jest Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Informacja na ten temat rozniosła się po kraju szerokim strumieniem, a dotychczasowe dynamiczne funkcjonowanie platformy potwierdza, że temat rozwoju morskich farm wiatrowych jest bardzo ważny.

– Platforma liczy już 68 sygnatariuszy. Szczególnie cieszą nas deklaracje przystąpienia firm reprezentujących biznes offshore’. Są już z nami Ørsted, Polenergia czy Ocean Wind, a inni deweloperzy są w trakcie procesów decyzyjnych – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Funkcjonowanie platformy uzmysłowiło wielu jej interesariuszom, jak ważna jest współpraca i otwartość. W ramach ustawy offshore inwestorzy są zobowiązani do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki m.in. planu łańcucha dostaw, w którym inwestorzy wskazują obszary wsparcia rozwoju innowacji. Jest to unikalna szansa dla polskich ośrodków badawczo-rozwojowych na zaznaczenie swojej roli na mapie globalnego rozwoju innowacyjnego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

– W ramach prac platformy we współpracy z pomorskimi ośrodkami badawczo-rozwojowymi przygotowaliśmy agendę badawczą – mówi dr Karolina Lipińska, z-czyni dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Agenda definiuje obszary, w których pomorskie ośrodki badawczo-rozwojowe będą mogły rozwijać europejskie projekty w ramach MEW w oparciu o swój potencjał i doświadczenie. Pomorska agenda stanowi wkład do prac na poziomie centralnym prowadzonych pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w szczególności zaś umowy sektorowej zawieranej w celu wspierania morskich farm wiatrowych w Polsce – dodaje.

Plany inwestycyjne związane z lokalizacją farm wiatrowych na morzu powodują także konieczność zidentyfikowania kwalifikacji i kompetencji wymaganych do pracy. Niezbędna jest więc cykliczna analiza potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz trendów na pomorskim rynku pracy. Umożliwi ona opracowanie ramowych ścieżek szkolenia zawodowego adekwatnych do wymogów pozwalających na podjęcie zatrudnienia m.in. na stanowiskach potrzebnych do budowy, obsługi lub serwisu turbin wiatrowych, ale również logistycznych i administracyjnych.

– Chodzi nam o stworzenie na Pomorzu swoistego modelu funkcjonowania interdyscyplinarnego centrum kompetencji morskiej energetyki odnawialnej, w postaci kampusu – dodaje Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Park sp. z o.o. Ponadto Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzi rozmowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie możliwych form finansowania działań badawczo-rozwojowych mogących wesprzeć rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej jeszcze bardziej unaocznił wieloletni problem porzuconej podczas II Wojny Światowej w europejskich akwenach amunicji, zatopionych statków i broni chemicznej. Ewentualne wycieki i rozszczelnienia będą miały nieprzewidywalne skutki o charakterze transgranicznym w wymiarze ekonomicznym oraz społecznym. Jest to temat szczególnie istotny dla regionów nadbałtyckich, ponieważ w wodach Bałtyku zalega około 50-60 tys. ton broni chemicznej, z czego przynajmniej 15 tys. ton to materiały bojowe (m.in. iperyt). Z przeprowadzonych badań wynika, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej zatopionych w Bałtyku substancji chemicznych pociągnie za sobą zniszczenie życia w morzu i przy jego brzegach na ponad 100 lat.

– Samorząd Województwa Pomorskiego konsekwentnie sygnalizuje zagrożenie związane z uwolnieniem niebezpiecznych substancji, a ostatni apel w tej sprawie przedstawiłem podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli w dniu 6 maja 2021 r – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– W rodzącej się branży offshore widzimy szansę na rozwój gospodarczy regionu, co szczególnie istotne, rozwój w innowacyjnym sektorze odnawialnych źródeł energii, który od wielu lat wspieramy, dając temu wyraz w wielu strategicznych dokumentach Województwa Pomorskiego – dodaje.

Wszystkie aktywności prowadzone w ramach platformy zmierzają do zwiększenia potencjału regionu poprzez wykorzystanie szansy, jaką niesie za sobą transformacja energetyczna.

To inicjatywa mająca charakter otwarty

Cele platformy to:

  • Kreowanie i kształtowanie kompetencji oraz możliwości inwestycyjnych powiązanych z rozwojem MEW
  • Działania na rzecz przygotowania kadr do obsługi morskich farm wiatrowych
  • Prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w zakresie budowy i utrzymania morskich farm wiatrowych
  • Współkształtowanie uregulowań prawnych umożliwiających inwestycje w morskie farmy wiatrowe
  • Prowadzenie działań informacyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów
  • Budowanie świadomości społeczeństwa poprzez działania edukacyjne w zakresie technologii rozwoju MEW
  • Budowanie relacji międzynarodowych pozwalających na finansowanie projektów, wymianę i transfer wiedzy

Więcej informacji na stronie: drg.pomorskie.eu/pomorska-platforma-offshore