MIĘDZYNARODOWY SĄD ARBITRAŻOWY (MSA)

przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Adres
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Tel.
+48 58 661-53-75
Faks
+48 58 620-35-54

Prezes MSA
Zbigniew JAŚ
nWiceprezesi MSA:
Maria DRAGUN-GERTNER, Tomasz NADRATOWSKI
nSekretarz MSA
Rafał MACHOWIAK
nMiędzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy KIGM w Gdyni jest polskim, stałym sądem polubownym, powołanym w 1959 r.
Siedzibą sądu jest Gdynia, ale istnieje możliwość organizowania rozpraw w miejscu uzgodnionym przez strony.
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy rozstrzyga spory cywilnoprawne, a w szczególności spory wynikające z działalności związanej z handlem zagranicznym, gospodarką morską i żeglugą.
nRekomendowana klauzula arbitrażowa:
„Wszelkie spory wynikające z umowy lub związku z nią, włączając w to sprawy związane z jej ważnością lub jej wypowiedzeniem, będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy KIGM w Gdyni, zgodnie z jego Regulaminem”.