Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas spotkania biznesowego Wspólna Kaczka 2021, w trakcie epidemii COVID-19

Wersja z dnia 17.09.2021 r. Niniejszy regulamin wraz z aktualizacją dostępny jest pod adresem namiary.pl/regulamin.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania podczas spotkania biznesowego Wspólna Kaczka 2020, którego organizatorem jest Namiary Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem spotkania.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników spotkania oraz podwykonawców i pracowników znajdujących się w obiekcie Gdynia Arena, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia, a także w jego obrębie przy jednoczesnej deklaracji uczestnictwa w wydarzeniu.
 3. Liczba uczestników spotkania została dostosowana do aktualnych wytycznych rządowych, tj. obowiązującego w dniu 8.10.2021 r. przelicznika osób do powierzchni obiektu.

§2

Zakres regulaminu
Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:

 1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w spotkaniu biznesowym Wspólna Kaczka 2021.
 2. Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi gości biorących udział w spotkaniu wynikające z reżimu sanitarnego.
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika spotkania zarażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w spotkaniu biznesowym Wspólna Kaczka 2021.

 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Każdy uczestnik spotkania biznesowego Wspólna Kaczka 2021 jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego, że:
  1. według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;
  2. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  3. jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19, nie weźmie udziału w spotkaniu i poinformuje o tym Organizatora spotkania.
 3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa się w wersji pisemnej przed wejściem do hali Gdynia Arena. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora spotkania żadne roszczenia.
 4. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w spotkaniu Wspólna Kaczka 2021.
 6. Każdy uczestnik spotkania Wspólna Kaczka 2021 zobowiązany jest:
  1. do zachowania bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) w kolejce do wejścia do hali Gdynia Arena oraz do stosowania się do specjalnych oznaczeń na podłodze związanych z zachowaniem stosownej odległości w hali Gdynia Arena;
  2. do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy każdym wejściu do hali Gdynia Arena, a także do poszczególnych sektorów;
  3. do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do hali Gdynia Arena oraz na jej całym terenie, pomijając zajęte wcześniej wyznaczone miejsce przy stole;
  4. do zasłaniania nosa oraz ust przy pomocy maski ochronnej w przypadku odpowiednio umotywowanego opuszczenia wyznaczonego miejsca przy stole;
  5. do stosowania masek ochronnych zapewnionych we własnym zakresie;
  6. do zachowania odległości od rozmówcy i współpracowników min. 1,5 m;
  7. do regularnego i dokładnego mycia rąk zgodnie z dostępną w toalecie instrukcją;
  8. podczas kaszlu i kichania, do zakrywania ust i nosa łokciem lub chusteczką – należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do wyznaczonych pojemników;
  9. do niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Goście wchodzący na teren spotkania oraz przebywający na terenie hali Gdynia Arena mają obowiązek stosowania się do komunikatów i zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony, a także umieszczonych w widocznych miejscach instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 8. Przed wejściem wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do budynku, korytarzy, szatni, toalet, wind itp.).
 9. W hali Gdynia Arena goście zajmują miejsca zgodnie z wytycznymi otrzymanymi przed wydarzeniem (zabrania się przesiadania lub zajmowania miejsca wyłączonego z użytkowania).
 10. Organizator zapewni środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji umieszczone przy wejściu do hali oraz do poszczególnych sektorów oraz dodatkowych pojemników służących do utylizacji zużytych środków ochrony związanych z zapobieganiem zachorowaniu na COVID-19.
 11. Opuszczanie budynku przez gości po wydarzeniu będzie koordynowane przez obsługę.
 12. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi gastronomicznej wynikającej z reżimu sanitarnego
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów.
 2. Odległość między blatami stołów (od ich brzegów) wynosi min. 1,5 m.
 3. Uczestnicy spotkania mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).
 4. W związku z przygotowaniem żywności na miejscu, do wymagań higieniczno-epidemiologicznych stosuje się wytyczne dla gastronomii.

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika/obsługi spotkania zarażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa spotkania nie powinien uczestniczyć w spotkaniu. Powinien w jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub połączenie z numerem alarmowym 999 albo 112.
 2. Zostanie ustalona lista osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie spotkania, w których przebywał uczestnik/obsługa, wraz z zaleceniem stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. Powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Należy stosować się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Osoba niestosująca się do w/w wytycznych może nie zostać wpuszczona do miejsca wydarzenia lub poproszona o opuszczenie go w trakcie trwania wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora spotkania żadne roszczenia.

Informacja o Twoich danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Drogi użytkowniku,
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”
W związku z tym informujemy cię o przetwarzaniu twoich danych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakich danych dotyczy zgoda?
Zgoda dotyczy danych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów oraz innych funkcjonalności strony Namiarów na Morze i Handel w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto administruje twoje dane?
Administratorem twoich danych będzie wydawca dwutygodnika Namiary na Morze i Handel, firma Namiary Sp. z o.o., którego szczegółowe dane znajdziesz tutaj oraz zaufani partnerzy wydawcy.
W związku z powyższym zgadzam się na profilowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych, które są zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności strony www.namiary.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies przez wydawcę Namiary Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO czyli od 25 maja 2018 roku.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.