Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas spotkania biznesowego Wspólna Kaczka 2020, w trakcie epidemii COVID-19

Wersja z dnia 26.08.2020 r. Niniejszy regulamin wraz z aktualizacją dostępny jest pod adresem namiary.pl/regulamin.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania podczas spotkania biznesowego Wspólna Kaczka 2020, którego organizatorem jest Namiary Sp. z o.o., zwanego dalej Organizatorem spotkania.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników spotkania oraz podwykonawców i pracowników znajdujących się w obiekcie Arena Gdynia, przy ulicy Kazimierza Górskiego 8, 81-302 Gdynia, a także w jego obrębie przy jednoczesnej deklaracji uczestnictwa w wydarzeniu.

§2

Zakres regulaminu
Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:

 1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w spotkaniu biznesowym Wspólna Kaczka 2020.
 2. Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi gości biorących udział w spotkaniu wynikających z reżimu sanitarnego.
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ uczestnika spotkania zarażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w spotkaniu biznesowym Wspólna Kaczka 2020.

 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wydrukowanie i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Każdy uczestnik spotkania biznesowego Wspólna Kaczka 2020 jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego, że:
  1. według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;
  2. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  3. jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19, nie weźmie udziału w spotkaniu i poinformuje o tym Organizatora spotkania.
 3. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa się w wersji pisemnej przed wejściem do hali Gdynia Arena. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora spotkania żadne roszczenia.
 4. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w spotkaniu Wspólna Kaczka 2020.
 6. Każdy uczestnik spotkania Wspólna Kaczka 2020 zobowiązany jest:
  1. do zachowania bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) w kolejce do wejścia do hali Gdynia Arena oraz do stosowania się do specjalnych oznaczeń na podłodze związanych z zachowaniem stosownej odległości w hali Gdynia Arena.
  2. do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy każdym wejściu do hali Gdynia Arena, a także do poszczególnych sektorów.
  3. do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do hali Gdynia Arena oraz na jej całym terenie, pomijając zajęte wcześniej wyznaczone miejsce przy stole;
  4. do zasłaniania nosa oraz ust przy pomocy masek ochronnych, przyłbic lub chust w przypadku odpowiednio umotywowanego opuszczenia wyznaczonego miejsca przy stole.
  5. do stosowania masek ochronnych, przyłbic, chust itp. zapewnionych we własnym zakresie.
  6. do zachowania odległości od rozmówcy i współpracowników min. 1,5 m,
  7. do regularnego i dokładnego mycia rąk zgodnie z dostępną w toalecie instrukcją,
  8. podczas kaszlu i kichania, do zakrywania ust i nosa łokciem lub chusteczką – należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do wyznaczonych pojemników,
  9. do niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Goście wchodzący na teren spotkania oraz przebywający na terenie hali Gdynia Arena mają obowiązek stosowania się do komunikatów i zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony, a także umieszczonych w widocznych miejscach instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 8. Przed wejściem wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do budynku, korytarzy, szatni, toalet, wind itp.).
 9. W hali Gdynia Arena goście zajmują miejsca zgodnie z wytycznymi otrzymanymi przed wydarzeniem (zabrania się przesiadania lub zajmowania miejsca wyłączonego z użytkowania).
 10. Liczba gości przebywających jednocześnie podczas wydarzenia została dostosowana do zmniejszonej o około 50% liczby miejsc siedzących, z uwzględnieniem zasady, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5m² powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
 11. Organizator zapewni środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji umieszczone przy wejściu do hali oraz do poszczególnych sektorów oraz dodatkowych pojemników służących do utylizacji zużytych środków ochrony związanych z zapobieganiem zachorowaniu na COVID-19.
 12. Opuszczanie budynku przez gości po wydarzeniu będzie koordynowane przez obsługę.
 13. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi gastronomicznej wynikającej z reżimu sanitarnego
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów.
 2. Odległość między blatami stołów (od ich brzegów) wynosi min. 1,5 m.
 3. Posiłki oraz napoje serwowane są bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z samoobsługi przy bufetach).
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi zredukowano 20% miejsc przy stole.
 5. Uczestnicy spotkania mogą spożywać posiłki na terenie spotkania jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / stolikami koktajlowymi).
 6. W związku z przygotowaniem żywności na miejscu, do wymagań higieniczno-epidemiologicznych stosuje się wytyczne dla gastronomii.

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika/obsługi spotkania zarażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa spotkania nie powinien uczestniczyć w spotkaniu. Powinien w jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub połączenie z numerem alarmowym 999 albo 112.
 2. Zostanie ustalona lista osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie spotkania, w których przebywał uczestnik/obsługa, wraz z zaleceniem stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. Powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Należy stosować się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może nie zostać wpuszczona do miejsca wydarzenia lub poproszona o opuszczenie go w trakcie trwania wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora spotkania żadne roszczenia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Wspólnej Kaczki.

Informacja o Twoich danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Drogi użytkowniku,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”
W związku z tym informujemy cię o przetwarzaniu twoich danych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakich danych dotyczy zgoda?
Zgoda dotyczy danych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów oraz innych funkcjonalności strony Namiarów na Morze i Handel w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto administruje twoje dane?
Administratorem twoich danych będzie wydawca dwutygodnika Namiary na Morze i Handel, firma Namiary Sp. z o.o., którego szczegółowe dane znajdziesz tutaj oraz zaufani partnerzy wydawcy.
W związku z powyższym zgadzam się na profilowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych, które są zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności strony www.namiary.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies przez wydawcę Namiary Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO czyli od 25 maja 2018 roku.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.