Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania i ochrony danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych zwane RODO.

W związku z wejściem w życie wyżej wymienionych przepisów przedstawiamy najważniejsze informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe:

I. Administratorem Państwa danych osobowych są Namiary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, mail: redakcja@namiary.pl);

II. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Państwa dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w której zostali Państwo wskazani jako osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy lub osoba do kontaktu (art. 6 ust. 1 b),
  w celu prawidłowego oraz zgodnego z zamiarem stron wykonania umowy,
 2. W celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c),
 3. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego promocji własnych produktów, a w szczególności zamieszczania treści reklamowych, mailingu oraz wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 a),
 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f), polegający na ochronie naszych praw.

III. Odbiorcy danych

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą strony umowy, a także pracownicy i współpracownicy Namiary Sp. z o.o. w zakresie, w jakim niezbędne jest to do zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy stronami umowy,
 2. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. Prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora,
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski o powyższe można wysłać w formie pisemnej na adres: Namiary Sp. z o.o. ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia lub na adres mailowy: prywatnosc@namiary.pl

V. Prawo do wniesienia sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Namiary Sp. z o.o.
Państwa dane przestaną być przetwarzane lub przestaną być przetwarzane we wskazanych przez Państwa celach. Wyjątkiem są prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane te będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Okres przechowywania danych
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizowanej umowy, a także okres obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

VII. Skarga do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania danych doszło do naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub ich usunięcia prosimy o kontakt mailowy na adres: prywatnosc@namiary.pl

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Zespół Namiary Sp. z o.o.