Państwo ponad wszystko

fot. Port Gdynia

Skarb Państwa będzie miał prawo pierwokupu udziałów w firmach prowadzących działalność przeładunkową w granicach polskich portów morskich, szczególnie tych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki – wynika z przyjętych przez Sejm, 13 stycznia br., poprawek do ustawy o portach i przystaniach morskich. I co ciekawe Skarb Państwa będzie mógł zaproponować ustaloną przez siebie stawkę, która może być znacząco niższa niż rynkowa. Teraz znowelizowane ustawy trafią do podpisu prezydenta.

– Rozwiązania, które przewidziano w tych przepisach, budzą poważne wątpliwości w świetle Konstytucji RP. W szczególności występują poważne podstawy do twierdzenia, że przepisy te naruszają zasadę ochrony szeroko rozumianej własności opisanej w art. 64 w zw. z art. 21 Konstytucji RP oraz zasadę zapisaną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w myśl której, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw – wyjaśnia radca prawny Mateusz Romowicz.

Ponadto w myśl przedstawionych zapisów strony ewentualnej transakcji mają obowiązek zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz poinformowania ministra właściwego ds. spraw gospodarki morskiej o tym fakcie w terminie 7 dni. Następnie Skarb Państwa będzie miał aż 3 miesiące na skorzystanie z proponowanego prawa pierwokupu. Dodatkowo, jeżeli określona w zawiadomieniu cena sprzedawanych udziałów albo akcji odbiega, zdaniem rządu, od wartości rynkowej minister może wystąpić do sądu o ustalenie ceny tych udziałów albo akcji. W praktyce może to oznaczać, iż Skarb Państwa będzie miał możliwość zakupu akcji po cenie niższej od tej ustalonej przez strony transakcji (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 02/2023).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #244
Poprzedni artykułRekordy mimo sankcji
Następny artykułMorski rynek pracy 2023