Nowy terminal promowy w gdyńskim porcie, modernizacja nabrzeży i pogłębienie toru wodnego w gdańskim porcie wewnętrznym czy też budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to tylko niektóre inwestycje wykonane w sektorze morskim przez firmy budowane działające na polskim rynku. W trakcie realizacji są już kolejne, nie mniej spektakularne projekty związane z gospodarka morską, jak rozbudowa terminalu kontenerowego Baltic Hub w gdańskim porcie czy rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu.

Jak wynika z raportu firmy Spectis „Rynek budowlany w Polsce 2022-2027 – analiza 16 województw”, łączna wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w naszym kraju szacowana jest na ok. 690 mld zł. Dodając do tego planowane projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, całkowita wartość prawie 1000 inwestycji wyceniana jest na blisko 800 mld zł.

Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze 6 najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw, które łącznie odpowiadają za 2/3 wartości rynku budowlanego. Analiza planów inwestycyjnych wskazuje, że liderami pod względem wartości projektów są przede wszystkim 2 regiony, województwa pomorskie i mazowieckie. W każdym z tych regionów wartość 60 największych inwestycji wyraźnie przekracza 100 mld zł. Jeśli chodzi o Pomorze, to wiodącymi segmentami są, ale także będą, budownictwo energetyczno-przemysłowe oraz hydrotechniczne, oraz kolejowe i drogowe. Z kolei Pomorze Zachodnie znalazło się w innej kategorii, wśród województw o najbardziej zrównoważonej proporcji między liczbą inwestycji realizowanych a liczbą inwestycji planowanych, zarówno jeśli chodzi o sektor inżynieryjny, jak i kubaturowy.

Gazoport w rozbudowie

I właśnie jedną z inwestycji realizowanych w woj. zachodniopomorskim jest rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, która jest dziełem konsorcjum złożonego z Porr SA i TGE Gas Engineering GmbH. Projekt obejmuje budowę nowego, trzeciego zbiornika, o średnicy zewnętrznej 83,6 m, służącego do magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) typu FCT (full containment tank), o pojemności 180 tys. m3, wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami łączącymi ten zbiornik z pozostałymi obiektami. Zbudowany zostanie również nowy budynek podstacji elektrycznej i budynek kompresorów BOG, estakady i rurociągi technologiczne oraz niezbędne drogi i instalacje towarzyszące. Konsorcjum odpowiada także za rozbudowę części morskiej, w ramach której zostanie wykonane drugie nabrzeże dla statków, a także za wyposażenie instalacji regazyfikacji LNG w dodatkowe regazyfikatory SCV. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r.

– W zakresie hydrotechniki morskiej posiadamy pakiet referencji pozwalający na realizację największych i najbardziej skomplikowanych inwestycji planowanych w najbliższych latach na polskim Wybrzeżu. W ujęciu hydrotechnicznym firma Porr jest zainteresowana pozyskaniem średnich i dużych projektów związanych z rozbudową morskiej infrastruktury portowej – informuje Mateusz Gdowski, rzecznik prasowy Porr SA.

Stąd też firma zaangażowana jest obecnie w kilka innych projektów hydrotechnicznych realizowanych w polskich portach. Jednym z nich jest „Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi Falochronu Północnego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku”. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Urząd Morski w Gdyni. W ramach umowy Porr przeprowadzi przebudowę oraz roboty rozbiórkowe falochronu północnego zlokalizowanego na terenie Naftoportu oraz roboty rozbiórkowe i naprawcze konstrukcji betonowych, a także remont oświetlenia nawigacyjnego falochronu. Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie nowych falochronów osłonowych, wybudowanych przez konsorcjum Porr oraz Roverpol w latach 2019-2021. Wart ponad 600 mln zł brutto projekt był jedną z największych w ostatnich latach inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Jego realizacja pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa oraz przepustowości żeglugi w gdańskim Porcie Północnym. 

Z kolei w gdyńskim porcie firma zaangażowana jest w „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – pogłębienie toru podejściowego”, który pod koniec 2023 r. będzie szerszy o 130 m i głębszy o 3 m. Po zakończeniu prac tor wodny, na długości ok. 3,7 km, będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m. Ma to zapewnić w pełni bezpieczną żeglugę statków o długości 400 m, szerokości 58 m i zanurzeniu do 14,5 m. Przebudowie i rozbudowie ulegnie również Falochron Główny Wschodni w części południowej i północnej. Wzdłuż falochronu, po obydwu jego stronach oraz od czoła, wykonana zostanie stalowa ścianka szczelna. Natomiast wykonanie i remont oznakowania nawigacyjnego obejmie tor podejściowy oraz wejście do portu.

– Ostatnio Port Gdynia ogłosił 2 nowe przetargi, na przebudowę nabrzeża Helskiego i budowę głębi dokowej, w ramach dokończenia projektu „Pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”. Obie inwestycje są w kręgu naszego zainteresowania. Trwa analiza dokumentacji przetargowej, której efektem będzie finalna decyzja o ubieganiu się o zamówienie – dodaje M. Gdowski.

Szczególnie drugi projekt jest bardzo palący, ponieważ Zarządowi Morskiego Portu Gdynia zależy na jak najszybszym zakończeniu prac związanych z budową obrotnicy nr 2 o docelowej średnicy 480 m, która umożliwić ma obsługę statków o długości 400 m. Do tego niezbędne jest jednak przeniesienie pływającego doku PGZ Stoczni Wojennej. Według planów władz gdyńskiego portu obrotnica ma być w pełni gotowa do eksploatacji najpóźniej w połowie 2023 r.

Jeśli zaś chodzi o inwestycje już zrealizowane, to Porr był zaangażowany m.in. w „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Przebudowa Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową nabrzeża Gościnnego. Zadanie I Etap I” oraz „Modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” – część 1 zamówienia: „Roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego”. Ponadto firma odpowiada również za budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu oraz inwestycje drogowe, takie jak budowa dróg ekspresowych S7 Mława-Strzegowo, S6 Bożepole-Luzino czy też S3 Bolków-Kamienna Góra wraz ze zlokalizowanym na trasie najdłuższym pozamiejskim tunelem drążonym w skale.

Spektakularny terminal

W gdyńskim porcie obecna jest również gdańska Korporacja Budowlana Doraco. To jej dziełem jest nowy terminal promowy przy nabrzeżu Polskim. Była to największa od blisko 50 lat inwestycja realizowana w porcie, która umożliwia obsługę znacznie większych promów, o długości do 240 m, takich jak statki klasy E-Flexer Stena Estelle czy Stena Ebba. Zwiększa take zdolności przeładunkowe w zakresie obsługi przewozów ro-ro i promowych. Obiekt został otwarty pod koniec września 2021 r., lecz pierwsze promy odpłynęły z niego w czerwcu ub.r. Jak podkreślały władze firmy, był to jeden z bardziej spektakularnych projektów realizowanych przez Doraco w ostatnich latach. Jego realizacja obejmowała szeroki zakres działań niemal we wszystkich branżach budownictwa (hydrotechnicznej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, mostowej), a także branży mechanicznej. W tej ostatniej na uwagę zasługują innowacyjne rozwiązania w zakresie urządzeń łącznika ruchomego i systemu ramp ruchomych, które mają zapewnić wzrost tempa obsługi ładunków. Ponadto nowy terminal promowy zrealizowano zgodnie z ideą zielonego portu, co oznacza m.in., że jest pierwszym w Polsce, w którym zastosowano onshore power supply, zwane też cold ironing, czyli system dostarczania energii elektrycznej z lądu w czasie postoju statku w porcie.

– Wiele inwestycji realizowaliśmy też na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Ostatnio przeprowadziliśmy rozbudowę nabrzeża Zbożowego oraz nabrzeża Wisłoujście na łącznej długości ponad 1000 m. Celem prac była poprawa warunków i bezpieczeństwa żeglugi w porcie wewnętrznym w Gdańsku. Prowadziliśmy także prace związane m.in. z przebudową i rozbudową nabrzeży: Obrońców Poczty Polskiej, Mew, Szczecińskiego czy rozbudową wewnątrzportowego toru wodnego – informuje Piotr Siemaszko, dyrektor oddziału hydrotechniki KB Doraco.

Doraco obecne jest również w Porcie Szczecin, gdzie realizuje projekt „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Zakres prac obejmuje m.in. budowę nowych nabrzeży: Dąbrowieckiego i zamykającego Basen Notecki, przebudowę istniejących nabrzeży (Katowickiego, Chorzowskiego i Uskoków Gliwickiego i Chorzowskiego) na łącznej długości ok. 1300 m, obudowę brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka na łącznej długości ok. 480 m oraz pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do 12,5 m wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego. Ponadto przebudowane zostaną także sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, a układy drogowy i kolejowy przejdą modernizację. Roboty, które ruszyły jesienią 2020 r., mają zakończyć się w II kwartale br.

Firma szykuje się również do rozpoczęcia inwestycji dla Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie.

Z mniejszych projektów Doraco jest w trakcie realizacji przebudowy Portu Rybackiego we Fromborku. Celem prowadzonych robót jest powstrzymanie dalszej degradacji nabrzeży oraz poprawa warunków postojowych jednostek pływających, warunków obsługi statków, jak również zwiększenie ochrony basenu portowego przed nadmiernym falowaniem.

– Jesteśmy liderem w obszarze projektów hydrotechnicznych. Woda jest naszym ukochanym środowiskiem. Olbrzymie doświadczenie i szerokie kompetencje potwierdzone w trakcie prac w ramach poprzednich inwestycji dają nam przekonanie, że możemy się podjąć każdego przedsięwzięcia. Jednocześnie bardzo lubimy wszelkie wyzwania inżynierskie – zaznacza P. Siemaszko.

Dlatego też Doraco z dużym zainteresowaniem śledzi plany dotyczące budowy portów instalacyjnych i serwisowych dla farm wiatrowych, liczy na uruchomienie kontraktów związanych z rozbudową portów zewnętrznych m.in. w Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni oraz kolejnych etapów rozbudowy terminalu Baltic Hub. Atrakcyjne dla firmy są również bieżące zlecenia obejmujące utrzymanie i modernizacje infrastruktury portowej czy też poprawiające jej parametry żeglugowe.

Zaangażowani w T3

Obecnie za rozbudowę terminalu kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku i powstanie T3 odpowiadać będzie konsorcjum Budimex SA i Dredging International NV. Prace budowlane ruszyły na początku września ub.r. W inwestycji powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m i głębokości 17,5 m. Terminal zostanie wyposażony w 7 suwnic nabrzeżowych zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 półautomatycznych suwnic RMG. Otwarcie T3 dla działalności komercyjnej planowane jest na koniec I połowy 2024 r., a pełne zakończenie projektu na II kwartał 2025 r. Nowe nabrzeże zwiększy zdolność przeładunkową terminalu o 1,7 mln TEU do poziomu 4,5 mln TEU.

Spółka realizuje również projekty infrastrukturalne, a 24 listopada ub.r. rozpoczęła budowę Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Będzie odpowiedzialna za odcinek węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła), o długości 16,3 km. Do 2025 r. powstanie m.in. dwujezdniowa droga ekspresowa, 2 węzły drogowe oraz 25 obiektów inżynieryjnych. Docelowo OMT będzie miała ok. 39 km długości i umożliwi sprawny przejazd od strony autostrady A1 oraz S7, a także odciąży ruch na obwodnicy Trójmiasta.

Ponadto 10 sierpnia 2022 r. Budimex przekazał do eksploatacji okręg nastawczy P1 w ramach realizacji kontraktu „Poprawa dostępu kolejowego do Portu Morskiego w Gdyni”. Zakończone prace znacznie poprawiły dostęp do nabrzeży portowych (Holenderskiego, Szwedzkiego, Śląskiego i Francuskiego), co ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia transportu kolejowego w Porcie Gdynia. Planowany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2023 r. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Firma jest również zaangażowana w budowę Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które będzie również siedzibą Instytutu Morskiego UMG. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2023 r.

Flagowy projekt

Jednak najwięcej emocji wzbudzał ostatnio projekt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Uczestniczyła w nim Grupa NDI, która wykonała w ub.r. I etap tej inwestycji obejmujący: port osłonowy przekopu od strony Zatoki Gdańskiej, kanał żeglugowy ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiają przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, oraz sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym. Projekt realizowany był wspólnie z belgijskim partnerem, firmą Besix, na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Natomiast w 2023 r. NDI planuje zakończenie prac przy pogłębianiu toru wodnego na Zalewie Wiślanym o długości 8,2 tys. m, co pozwoli na operowanie tam statkom o długości do 100 m, szerokości do 20 m i zanurzeniu do 4,5 m.

Lubimy wyzwania, więc najbardziej atrakcyjne są dla nas te przedsięwzięcia, które są skomplikowane technicznie. Budownictwo morskie nie należy do najłatwiejszych, więc mogą się tu sprawdzić tylko najlepsi i najwytrwalsi inżynierowie. Niemniej jednak atrakcyjny rynek i projekty to takie, które w sposób przewidywalny i lekko wzrostowy są przygotowywane i ogłaszane w formie przetargów, to partnerskie zasady współpracy zamawiającego, nadzoru, projektanta i wykonawcy, to szybkie i sprawne rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów, które zawsze się pojawiają w trakcie realizacji, to stabilne i przewidywalne ceny materiałów budowlanych i robocizny – wyjaśnia Marcin Lewandowski, wiceprezes i dyrektor Pionu Realizacji w Grupie NDI.

Dlatego też firma jest również obecna w polskich portach. Pod koniec grudnia ub.r. podpisała umowę na przebudowę nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia. Projekt będzie polegał na jego poszerzeniu o 6 m, na długości 540 m. Obszar objęty inwestycją zostanie również pogłębiony do 15,5 m. Wykonany zostanie także układ kolejowo-drogowy, instalacje technologiczne, nowe elementy wyposażenia nabrzeża. To nie jedyny projekt, który NDI wykonuje w gdyńskim porcie. Od lipca ub.r. prowadzi także modernizację nabrzeża Holenderskiego, gdzie do wykonania jest m.in. przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej wraz z uzbrojeniem oraz budowa sieci, która zasili żurawie portowe na tamtejszym nabrzeżu. Z kolei w lipcu ub.r. firma zakończyła budowę 2 placów manewrowo-składowych o nawierzchni betonowej i powierzchni 17 ha.

Z kolei w Porcie Gdańsk NDI modernizuje nabrzeże Przemysłowe, a zakres prac obejmuje również przebudowę układu kolejowego i drogowego między nabrzeżem a ul. Ku Ujściu oraz między ul. Chemików a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ul. Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski. Dodatkowo w porcie w Szczecinie firma jest zaangażowana w przebudowę Kanału Dębickiego, budowę nowego nabrzeża Norweskiego oraz modernizację nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, w tym w przystosowaniu ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Ponadto w br. w porcie w Pucku NDI zakończy budowę 98 nowych miejsc do cumowania jachtów i białej floty, w tym części falochronu północnego, który osłoni basen rybacki. NDI jest również zaangażowane w projekty transportowe. Jest m.in. wykonawcą jednego z odcinków drogi S6. Liczący 16 km odcinek ma połączyć koniec obwodnicy Słupska z węzłem Bobrowniki.

– Zdecydowanie jesteśmy w czołówce firm realizujących tego typu inwestycje na polskim rynku. Możemy sprostać każdemu zadaniu, które pojawi się w przyszłości w sektorze hydrotechnicznym oraz infrastrukturalnym. W zdrowy sposób dywersyfikujemy nasz portfel zamówień, tak aby w zależności od oczekiwań rynku redukować lub wzmacniać te obszary aktywności, które ogłaszają mniej lub więcej przetargów. Staramy się wyprzedzać trendy i być zawsze gotowi z potencjałem na najbliższe i nadchodzące projekty – podsumowuje wiceprezes Lewandowski.

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel 01/2023
Poprzedni artykułMedyczny łańcuch dostaw
Następny artykułPotencjał bałtyckiego wiatru